Nowy Testament

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Marka

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

I List do Koryntian

II List do Koryntian

List do Galacjan

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

I List do Tesaloniczan

II List do Tesaloniczan

I List do Tymoteusza

II List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List Jakuba

I List Piotra

II List Piotra

I List Jana

II List Jana

III List Jana

List Judy

Księga Objawienia